Veje & Rabatter

Velkommen til Salvig Grundejerforening

GF- SALVIG 


Veje, fortove og cykelstier skal kunne benyttes uhindret af alle trafikanter. På fortovet har især svagtsynede, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads. Som privat grundejer har du pligt til at beskære de buske, hække og træer, der grænser op til gang- og vejarealet ud for din ejendom.


Træer og buske bør beskæres således:

• Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel.

• Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser skal altid være synlige og tilgængelige.

• Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove, cykelstier og rabatter på 2,8 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter. Bemærk: 1 meter ind over rabatter, fortove og cykelstier fra kørebane kant, skal der ligeledes være en frihøjde på 4,2 meter.


Skel linjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Husk at grene hænger længere ned i fugtigt vejr og når der er sne.

Skel linjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Husk at grene hænger længere ned i fugtigt vejr og når der er sne.


Tinglyste oversigtsarealer

Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer på hjørnegrunde, skal sørge for, at al beplantning skal være klippet eller skåret, så de trafikale forhold altid er forsvarlige, og ikke bliver højere end det der er beskrevet i de respektive deklarationer for ejendommen.


Giv os et praj

Hvis der er problemer med beplantningen langs offentlige veje, fx. grene, der vokser ud over fortov, vej eller sti, eller hvis frihøjden er for lav, er du velkommen til at kontakte Trafik og Infrastruktur, Charlotte Nordal Pedersen på tlf. 7236 4137 eller på e-mail til Teknik og Miljø.


Hold fortove og stier rene

Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade, sne og ukrudt. Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug lugejern, damp- eller gasbehandling.


Lovgivning

Der henvises til følgende lovbekendtgørelser: LBKG 2008-05-22 nr. 433 Vejloven, Private fællesveje og LBKG 2009-09-09 nr. 893. Vejloven, Offentlige veje.

Grundejere, der ikke overholder disse krav kan risikere at kommunen udfører arbejdet for grundejerens regning.

Slut på siden